മന:ശാസ്ത്ര ശാഖകൾ

Mashhari
0
മന:ശാസ്ത്രം അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശാഖയാണ്. ഇതിന്റെ പ്രധാന ശാഖകളെ കുറിച്ച് താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രധാന ശാഖകൾ

🔹വിദ്യാഭ്യാസ മന:ശാസ്ത്രം (Educational psychology)

കുട്ടികളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമായോജനം, പഠനപ്രശ്നങ്ങൾ, പഠനതന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ മന:ശാസ്ത്രപരമായ തിരിച്ചറിവുകൾ പ്രയോഗിക്കൽ

🔹ചികിത്സാ മന:ശാസ്ത്രം (Clinical psychology)

മാനസികപ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൽ, അവയുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തൽ, അതു പരിഹരിക്കാൻ രോഗികളെ സഹായിക്കൽ എന്നിവ തികച്ചും മന:ശാസ്ത്രപരമായ സമീപനത്തിലൂടെ നിർവഹിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ

🔹ക്രിമിനൽ മന:ശാസ്ത്രം (Criminal psychology)

കറ്റവാളികളുടെയും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെയും സാഹചര്യങ്ങൾ പഠിക്കൽ, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൽ, അവരെ മാറാൻ സഹായിക്കൽ എന്നിവ ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു.

🔹വ്യവസായ മന:ശാസ്ത്രം (Industrial psychology)

വ്യാവസായിക പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിന് മന:ശാസ്ത്രപരമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ. ശാസ്ത്രീയമായ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി മെച്ചപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും തൊഴിലാളികളെയും തെരഞ്ഞെടുക്കൽ, അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഫലപ്രദമായി സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യൽ, എന്നിവ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. പ്രോത്സാഹനം നൽകിയും മെച്ചപ്പെട്ട വ്യക്ത്യാന്തര ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചും ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ ഇതിലുള്ള അറിവ് സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ മനസ്സിനെ കീഴ്പെടുത്താൻ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനവും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.

🔹വികാസ മന:ശാസ്ത്രം (Developmental psychology)

ജനനം മുതൽ മരണം വരെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വികാസത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ ഇതിൽ പഠനവിധേയമാക്കുന്നു. വികസനത്തിൽ പാരമ്പര്യം, പക്വത, കുടുംബസാഹചര്യം, സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടുകൾ എന്നിവ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

🔹സാമൂഹ്യ മന:ശാസ്ത്രം (Social psychology)

സമൂഹത്തിലെ അംഗമെന്ന നിലയിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠനവിധേയമാകുന്നത്. സാമൂഹ്യകാഴ്ചപ്പാടുകൾ, സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകൾ എന്നിവ ഇവിടുത്തെ പരിഗണനാവിഷയങ്ങളാണ്.

🔹നാഡീമന:ശാസ്ത്രം (Neuro-psychology)

മനുഷ്യവ്യവഹാരങ്ങൾക്കു പിന്നിലെ നാഡീസംബന്ധമായ മാറ്റങ്ങൾ സ്കാനിങ്ങ് തുടങ്ങിയ രീതികളുപയോഗിച്ച് പഠിക്കുന്നു.

🔹പരിസര മന:ശാസ്ത്രം (Environmental psychology)

പരിസരത്തിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ മനുഷ്യവ്യവഹാരത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനമാണ് ഈ ശാഖയിൽ പഠനവിധേയമാക്കുന്നത്.

🔹കായിക മന:ശാസ്ത്രം (Sports psychology)

കായികതാരങ്ങളെ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനത്തിന് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തലുമാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !