ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Bruno The Puppy (Class 2)

Mashhari
0
Theme : Friendship
Subtheme : Love towards pets
Discourses / Activities : Story
: Song / Dialogue
: Thought
: Roleplay
: Description (places, things)
: Concept map/Flow chart/Drawing vegitables
: Reading card activities
: Identifying vegetables/Riddles on vegetables/Project on vegetables
Language elements : Let’s for suggestion, present progressive tense
: Giving and seeking directions
: Vocabulary related to vegetables, park etc...
: Adjectives of shape, size and taste.
: Preposition ‘ in, on, under etc..’
: Plural forms of nouns.
Learning outcome : Comprehends and enjoys simple stories and songs
: Able to add two or three exchanges to a conversation
: Describes objects or places using appropriate vocabulary
: Prepares concept map of a park and vegetables.
: Engages in theatre games and language games following instructions
: Predicts and writes thoughts related to a context
DOWNLOADS
TEACHING Manual
WORK SHEET
VIDEOS
1. How to make a cute Puppy with Clay
2.I Had a Little Puppy - Nursery Rhymes for Kids 3.My Puppy - Nursery Rhyme 4. Five Little Puppies 5.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !