ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പ് തയാറാക്കാം - ഹോക്കി മാന്ത്രികൻ

RELATED POSTS

കളിക്കളത്തിൽ അത്‌ഭുതം സൃഷ്‌ടിച്ച എത്രയോ കായികതാരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അവരിലൊരാളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പ് തയാറാക്കൂ.
ഉടൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും

Mal4 U8Post A Comment:

0 comments: