Word of the Day - 157

RELATED POSTS

Enrich your vocabulary by studying the following word and sentences that use by the word.ഓരോ ദിവസവും ഒരു പുതിയ വാക്ക് പഠിക്കാം... ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ വാക്യവും പരിചയപ്പെടാം..കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.
RIDE = ഓടിക്കുക, കുതിരപ്പുറത്തേറിപ്പോകുക [to sit on something such as a bicycle, motorbike, or horse and travel along on it controlling its movements]
1. I learned to ride a bike when I was six.
2. Can you ride a bike?
3. She had never ridden a horse before.

Word of the DayPost A Comment:

0 comments: