താരയുടെ വീട് - Worksheet

Share it:

RELATED POSTS

ഒന്നാം ക്ലാസിലെ ഗണിതം ഒന്നാം യൂണിറ്റ് താരയുടെ വീട് എന്ന പാഠഭാഗത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ. പഠന നേട്ടങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കും വിധമാണ് ഓരോ പ്രവർത്തനവും തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് തയാറാക്കിയത് പഠനവീട് എന്ന ടീച്ചർമാരുടെ കൂട്ടായിമയാണ്. അവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. DOWNLOAD THE ABOVE PDF FILE DOWNLOAD THE ABOVE PDF FILE DOWNLOAD THE ABOVE PDF FILE DOWNLOAD THE ABOVE PDF FILE
Share it:

Work SheetPost A Comment:

0 comments: