എൽ.പി. അധ്യാപക റാങ്ക്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

RELATED POSTS

തിരുവനന്തപുരം എൽ.പി. സ്കൂൾ അധ്യാപക റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങി റിപ്പോർട്ടുചെയ്ത ഒഴിവിലേക്ക് ഈ മാസം അവസാനം നിയമനശുപാർശ അയക്കും. കോവിഡിനുമുമ്പാണ് അധ്യാപക നിയമനം നടന്നത്. ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി പട്ടിക നിലവിലില്ല.
2019 ഡിസംബറിൽ വന്ന വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ റാ ക്പട്ടികയാണ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. എൽ.പി. റാ ങ്ക്പട്ടികയ്ക്ക് പിന്നാലെ യു.പി. അധ്യാപകരുടേതും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
പതിനാല് ജില്ലകളിലെയും എൽപി സ്കൂൾ ടീച്ചർ തസ്തികയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 
*തിരുവനന്തപുരം*
*കൊല്ലം*
*പത്തനംതിട്ട*
*ആലപ്പുഴ*
"കോട്ടയം*
*ഇടുക്കി*
*എറണാകുളം*
*തൃശ്ശൂർ*
*പാലക്കാട്*
*മലപ്പുറം*
*കോഴിക്കോട്*
*വയനാട്*
*കണ്ണൂർ*
*കാസർഗോഡ്*

NewsPost A Comment:

0 comments: