Word of the Day - 10 APRIL 2022

RELATED POSTS

Enrich your vocabulary by studying the following word and sentences that use by the word.ഓരോ ദിവസവും ഒരു പുതിയ വാക്ക് പഠിക്കാം... ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ വാക്യവും പരിചയപ്പെടാം..കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.
ACT = പ്രവൃത്തിക്കുക, പെരുമാറുക, അഭിനയിക്കുക, നിയമം. [To do something for a particular purpose, To play a role, To do a particular job, Law]
1. Have you acted in a play before?
2. The police man refuse to act.
3. He was asked to act as an advisor on the project.
4. The state government passed a new act related with education.
1. നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരു നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
2. പോലീസുകാരൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു.
3. പദ്ധതിയുടെ ഉപദേശകനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
4. വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ നിയമം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പാസാക്കി.

Word of the DayPost A Comment:

0 comments: