വെളിച്ചം മൊഡ്യുൾ - 02

RELATED POSTS

ശശിധരൻ കല്ലേരി മാഷ് തയാറാക്കിയ വെളിച്ചം മൊഡ്യുൾ പരിചയപ്പെടാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. മലയാളം അക്ഷരം പരിചയപ്പെടാനും പഠിക്കുവാനും വേണ്ടി 14 ഭാഗങ്ങളായി തയാറാക്കിയ മോഡ്യൂൾ. ഇതിൽ പാട്ടുകളും കഥകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
കടപ്പാട് :- ശശിധരൻ കല്ലേരി.
DOWNLOAD THE ABOVE PDF FILE

Velicham

Work SheetPost A Comment:

0 comments: