എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

പരീക്ഷണകുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ

Share it:

RELATED POSTS

പരീക്ഷണകുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?
  1. ⏭️ പരീക്ഷണത്തിന് ഉചിതമായ തലക്കെട്ട് നൽകണം.
  2. ⏭️ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം.
  3. ⏭️ പരീക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം.
  4. ⏭️ പരീക്ഷണം എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്ന പ്രവർത്തനക്രമം എഴുതണം.
  5. ⏭️ നിരീക്ഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷണ ഫലമായി രേഖപ്പെടുത്തണം.
  6. ⏭️ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ എത്തിച്ചേരുന്ന നിഗമനം എന്താണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം.
Share it:

EVS4 U7Post A Comment:

0 comments: