Word of the Day - 12 January 2022

RELATED POSTS

Enrich your vocabulary by studying the following word and sentences that use by the word.ഓരോ ദിവസവും ഒരു പുതിയ വാക്ക് പഠിക്കാം... ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ വാക്യവും പരിചയപ്പെടാം..കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.
HUG = കെട്ടിപ്പിടിക്കുക
1. Have you hugged your child today?
2. They hugged each other when they met at the station.
3. Ramu hugged his dog.

Word of the DayPost A Comment:

0 comments: