ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Help the beetle | വണ്ടിനെ സഹായിക്കാമോ? [Page 64]

Mashhari
0

The beetle can’t drink the honey from one of the flowers. It is the flower whose number is not the difference of any pair of numbers in the middle. Find that flower.
ഒരു പൂവിലെ തേൻ മാത്രം നുകരാൻ വണ്ടിന് കഴിയില്ല. നടുവിലെ കാലങ്ങളിലെ സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസമായി വരാത്ത പൂവാണത്. അത് ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തൂ..
 1. 6087 - 5000 =
 2. 6087 - 4809 =
 3. 6087 - 4096 =
 4. 6087 - 865 =
 5. 6087 - 98 =
 6. 5000 - 4809 =
 7. 5000 - 4096 =
 8. 5000 - 865 =
 9. 5000 - 98=
 10. 4809 - 4096 =
 11. 4809 - 865 =
 12. 4809 - 98 =
 13. 4096 - 865 =
 14. 4096 - 98 =
 15. 865 - 98 =


ANSWER KEY

 1. 6087 - 5000 = 1087
 2. 6087 - 4809 = 1278
 3. 6087 - 4096 = 1991
 4. 6087 - 865 = 5222
 5. 6087 - 98 = 5989
 6. 5000 - 4809 = 191
 7. 5000 - 4096 = 904
 8. 5000 - 865 = 4135
 9. 5000 - 98= 4902
 10. 4809 - 4096 = 713
 11. 4809 - 865 = 3944
 12. 4809 - 98 = 4711
 13. 4096 - 865 = 3231
 14. 4096 - 98 = 3998
 15. 865 - 98 = 767
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !