അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Independence Day Rally

Mashhari
0

In the rally conducted by Scouts and Guides and the Red-Cross, 296 boys and 336 girls participated. Of this, 186 were Scouts and 177 were Guides. Then, how many were from Red - Cross?
Number of Boys = 296
Number of Girls = 336
Total = 336 + 296 = 632

Number of Guides = 177
Number of Scouts = 186
Total = 177 + 186 = 363

Members in Red-Cross = 632 - 363 = 269
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !