പക്ഷികളുടെ സവിശേഷതകൾ [Characteristics of Birds]

Mashhari
0
ധാരാളം പക്ഷികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ? പക്ഷികളുടെ പൊതുവായ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? - ശരീരത്തിൽ തൂവലുകൾ ഉണ്ട്.
- അവ മുട്ടയിടുന്നു.
- പക്ഷികൾക്ക് കൊക്കുകൾ ഉണ്ട്. അവയ്‌ക്ക് പല്ലില്ല.
- പക്ഷികൾക്ക് രണ്ടു കാലുകളുണ്ട്. ഇവ ഇരതേടാൻ സഹായകമാകുന്നു.
- അവയ്ക്ക് ചിറകുകളും കൊക്കും വാലും ഉണ്ട്. മിക്ക പക്ഷികൾക്കും പറക്കാൻ സാധിക്കും.
- മുട്ടയിടാൻ പക്ഷികൾ കൂടുണ്ടാക്കുന്നു.
- പക്ഷികൾക്ക് (മത്സ്യം പോലെ) അരുവികളുള്ള ആകൃതിയുണ്ട്. ഇത് പക്ഷികളെ വായുവിൽ എളുപ്പത്തിൽ നീങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- പക്ഷികൾക്ക് പൊള്ളയായ അസ്ഥികളാണുള്ളത്. ഇത് കാരണം അസ്ഥികൾക്ക് ഭാരം കുറവായതിനാൽ പറക്കാൻ എളുപ്പമാക്കുന്നു.
- പക്ഷികൾ ഇര തേടുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീറ്റ നൽകുന്നു.
- ശബ്ദം കാണ്ട് പല പക്ഷികളേയും തിരിച്ചറിയാം.
- മിക്ക പക്ഷികളും കൂട്ടമായാണ് കൂടണയുന്നത്.
We can see birs around us. What are the common characteristics of birds? - There are feathers on the body.
- They lay eggs.
- Birds have beaks. They have no teeth.
- Birds have two legs. These help in predation.
- They have wings, beaks and tails. Most birds can fly.
- Birds build nests to lay eggs.
- Birds (like fish) have streams. This allows the birds to move easily in the air.
- Birds have hollow bones. This makes it easier to fly because the bones are lighter.
- Birds seek prey and feed their young.
- Many birds can be identified by sound.
- Most birds seen in groups.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !