മഴയ്ക്ക് മുൻപും ശേഷവും

RELATED POSTS

മഴയ്‌ക്ക് മുൻപും ശേഷവും ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? മഴയ്ക്ക് മുൻപ്
# കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടും.
# മാനം കറുക്കും.
# ആകെ ഇരുട്ടാകും.
# കാറ്റ് വീശും.
# മിന്നൽ ഉണ്ടാകും.
# ഇടി ഉണ്ടാകും.

മഴയ്ക്ക് ശേഷം
# മാനം തെളിയും.
# വെയിൽ വരും.
# തണുപ്പ് മാറും.
# ചെടിയുടെ ഇലകളിൽ വെള്ളം.
# മണ്ണ് നനഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.
# താഴ്‌ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കും.

Mal1 U2Post A Comment:

0 comments: