സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായകർ [Freedom Fighters]

RELATED POSTS

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച നായകന്മാരെ അറിയാം. അവരുടെ ചിത്രവും കൂടെ ചെറിയ വിവരണവും അടങ്ങുന്ന ഈ പോസ്റ്റ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചൊക്ലി ബ്ലോക്ക് റിസോർസ് സെന്റർ ആണ്. കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുവാൻ സഹായകമായ ഒന്നാണ് ഇത്.

EVS4 U3Post A Comment:

0 comments: