അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Flying Kites Page 34

Mashhari
0
READ NOW
‘Eat these nuts, my dear,’ Minu said.
The little bird pecked the nuts from Minu’s hand.
‘Oh, you tickle me!’ Minu giggled. ‘What will I call you?
‘Kitty...? Yes, Kitty. It is a nice name!‘
‘Kee...kee....’ The little bird looked at Minu happily.
‘My Kitty will be alright soon.’ Minu took a deep breath.
NEW WORDS
- Nut = അണ്ടിപ്പരിപ്പ്
- Pecked = കൊത്തി
- Tickle = ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുക
- Giggled = അടക്കിചിരിച്ചു
- Nice = നല്ലത്
- Be alright = ശരിയാകുക
- Deep breath = ദീർഘശ്വാസം
MALAYALAM MEANING
‘Eat these nuts, my dear,’ Minu said.
'ഓമനേ...ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പുകൾ തിന്നൂ.' മിനു പറഞ്ഞു.
The little bird pecked the nuts from Minu’s hand.
പക്ഷികുഞ്ഞു മിനുവിന്റെ കയ്യിൽനിന്നും അണ്ടിപ്പരിപ്പുകൾ കൊത്തിത്തിന്നു.
‘Oh, you tickle me!’ Minu giggled. ‘What will I call you?
'ഓ! നീ എന്നെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്നു.' മിനു അടക്കിചിരിച്ചു. നിന്നെ ഞാൻ എന്തു പേര് വിളിക്കും?
‘Kitty...? Yes, Kitty. It is a nice name!‘
'കിറ്റി....? അതെ കിറ്റി . അതൊരു നല്ല പേരാണ്.
‘Kee...kee....’ The little bird looked at Minu happily.
'കീ.....കീ....' പക്ഷിക്കുഞ്ഞു മിനുവിനെ സന്തോഷത്തോടെ നോക്കി.
‘My Kitty will be alright soon.’ Minu took a deep breath.
'എന്റെ കിറ്റി ഉടൻതന്നെ ശരിയാകും.' മിനു ഒരു ദീർഘശ്വാസം വിട്ടു.
SIMPLE QUESTIONS
- Can the bird fly now?
Yes / No
- What is the name of your pet?
Tippu / Appu / ..................
- Do you like the name Kitty?
Yes / No
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !