എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

Oats, Peas, Beans, and Barley

Share it:

RELATED POSTS

Oats, peas, beans, and barley grow,
Oats, peas, beans, and barley grow,
Do you, I, or anyone know how
Oats, peas, beans, and barley grow?
First the farmer sows his seed,
Then he stands and takes his ease,
He stamps his feet,
And claps his hands,
And turns around to view his land.

Walking with a partner,
Walking with a partner,
Make a ring, oh make a ring,
Oh, while we happily dance and sing.
Then the farmer waters the ground,
Watches the sunshine all around,
He stamps his feet,
And claps his hands,
And turns around to view his land.
Share it:

Eng4 U1Post A Comment:

0 comments: