എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

My Words - The Seed of Truth

Share it:

RELATED POSTS

Complete the word ladder with the help of the clues given below.
1. ————————- is the best policy.
2. I have a two ———————old sister.
3. —————————makes plants happy and healthy.
4. ————————————is the home of birds.
5. ———————————give us fruits and shade.
6. A ———————— is seen inside the fruit.
ANSWER KEY
1. Honesty is the best policy.
2. I have a two year old sister.
3. Rain makes plants happy and healthy.
4. Nest is the home of birds.
5. Tree give us fruits and shade.
6. A seed is seen inside the fruit.
Share it:

Eng4 U1Post A Comment:

0 comments: