അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

My Words - The Seed of Truth

Mashhari
0
Complete the word ladder with the help of the clues given below.
1. ————————- is the best policy.
2. I have a two ———————old sister.
3. —————————makes plants happy and healthy.
4. ————————————is the home of birds.
5. ———————————give us fruits and shade.
6. A ———————— is seen inside the fruit.
ANSWER KEY
1. Honesty is the best policy.
2. I have a two year old sister.
3. Rain makes plants happy and healthy.
4. Nest is the home of birds.
5. Tree give us fruits and shade.
6. A seed is seen inside the fruit.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !