സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാക്കൾ | Freedom Fighters - Pictures

RELATED POSTS

നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ആജീവനാന്തം പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരുടെ വിലയേറിയ ജീവിതം നമ്മുടെ ജന്മനാടായാ ഭാരതത്തിനായി നൽകുകയും ചെയ്ത സ്വന്തന്ത്ര്യ സമര നേതാക്കളെ പരിചയപ്പെടാം...പി.ഡി.എഫ് രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഫയൽ തയാറാക്കിയത് ഇയർബുക്ക് വാട്ട്സാപ്പ് കൂട്ടായിമയാണ്. അവരോടുള്ള കടപ്പാട് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

Important Days

Independence DayPost A Comment:

0 comments: