അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Add more lines - Dear hen, dear hen

Mashhari
0
Where do the following animals and birds live? We can sing a song....
Dear hen, dear hen
Where do you live?
Hi friend, dear friend
I lived in a coop.

Dear pig, dear pig
Where do you live?
Hi friend, dear friend
I lived in a sty.

Dear goat, dear goat
Where do you live?
Hi friend, dear friend
I lived in a pen.

Dear duck, dear duck
Where do you live?
Hi friend, dear friend
I lived in a pond.

Dear cow, dear cow
Where do you live?
Hi friend, dear friend
I lived in a shed.

Dear horse, dear horse
Where do you live?
Hi friend, dear friend
I lived in a stable.

Dear sheep, dear sheep
Where do you live?
Hi friend, dear friend
I lived in a pen.

Dear ......., dear .....
Where do you live?
Hi friend, dear friend
I lived in a .......

Dear ......., dear .....
Where do you live?
Hi friend, dear friend
I lived in a .......

.........................
.........................
.........................
.........................
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !