ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Two Ants Page 9

Mashhari
0
The ants reach a park.
‘Ah, a swing!’ says Sen.
‘Let’s sit on the swing,’ says Ben.
Ben and Sen sit on the swing.
The swing moves back and forth.
Then they see a see-saw.
NEW WORDS
# Reach = എത്തിച്ചേരുക
# Swing = ഊഞ്ഞാൽ
# Move = നീങ്ങുക
# Back and Forth = പിന്നോട്ടും മുന്നോട്ടും
# See-saw = ചാഞ്ചാട്ടപ്പലക
# See = കാണുക
MALAYALAM MEANING
The ants reach a park.
ഉറുമ്പുകൾ ഒരു പാർക്കിൽ എത്തി
‘Ah, a swing!’ says Sen.
ഹാ! ഒരു ഊഞ്ഞാൽ, സെൻ പറയുന്നു.
‘Let’s sit on the swing,’ says Ben.
'നമ്മുക്ക് ആ ഊഞ്ഞാലിൽ ഇരിക്കാം.' ബെൻ പറഞ്ഞു.
Ben and Sen sit on the swing.
ബെന്നും സെന്നും ഊഞ്ഞാലിൽ ഇരുന്നു.
The swing moves back and forth.
ഊഞ്ഞാൽ മുൻപോട്ടും പിറകോട്ടും ചലിക്കുന്നു.
Then they see a see-saw.
അപ്പോൾ അവർ ഒരു ചാഞ്ചാട്ടപ്പലക കണ്ടു.

FULL CONTENT LEIST RELATED WITH THIS UNIT

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !