പലഹാരം പലരൂപം | Shapes of snacks (Page 106)

RELATED POSTS

ഒരേ ആകൃതിയിലുള്ള പലഹാരങ്ങൾ കണ്ടത്തി പട്ടികയിലാക്കാം.
Find the snacks of the same shape and complete the list. 
ദോശ (Dosha)
അപ്പം (Appam)
........
........
........
കേക്ക് (Cake)
........
........
........
........
സമോസ (Samosa)
........
........
........
........
അനു പലഹാരങ്ങൾ തരംതിരിക്കുകയാണ്. 
ഒരേ ആകൃതിയിലുള്ളവ അതെ ആകൃതിയിലുള്ള പാത്രത്തിൽ വയ്‌ക്കണം. വരച്ചു യോജിപ്പിക്കുക.
Anu is sorting snacks. 
She wants to put each in a dish of the same shape. Draw lines and join.

Math1 U8Post A Comment:

0 comments: