അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Elves and the Shoemaker - Activity 8 (Page 141)

Mashhari
0
Read the following dialogue from the play:
Customer 1: I would like to have a pair of dark brown shoes. Do you have such a pair?
Shoemaker: Of course sir, we’ve one right there.
Customer 1: What size are those shoes?
Shoemaker: They’re size ten, sir!
What do the customers ask?
Make sentences from the table and write them in the space given below.
How much is that bag?
That's those shoes.
What size is that camera?
Can I take a look at this jacket?
I’ll take too expensive.
ANSWER KEY
1. How much is that bag?
2. That is too expensive.
3. What size is this jacket?
4. Can I take a look at that camera?
5. I'll take those shoes.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !