അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Elves and the Shoemaker - Activity 6 (Page 139)

Mashhari
0
Look at the picture of the shoemaker’s room
Now, complete the sentences choosing words from the box. One is done for you.
1. There's a knife on the table.
2. There are two hammers _____________.
3. There's a flower pot _____________.
4. There's a cat _____________.
5. There's a kitten _____________.
6. There is a pair of shoes _____________.
7. There's a picture _____________.
8. There's a clock _____________.
9. There're a few books _____________.
10. There's a chisel _____________.
ANSWER KEY
1. There's a knife on the table.
2. There are two hammers on the table.
3. There's a flower pot in the corner of the room.
4. There's a cat under the stool.
5. There's a kitten under the table.
6. There is a pair of shoes in the shelf.
7. There's a picture on the wall.
8. There's a clock on the wall.
9. There're a few books in the shelf.
10. There's a chisel on the table.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !