അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Baby Elephant - Page 97

Mashhari
0

READ NOW
'Tell me your wish. I can help you.'
The fairy smiled at the baby elephant.
'Dear fairy, please make me a bird, a cute little bird,' the baby elephant said.

NEW WORDS
Wish = ആഗ്രഹം
Smile = ചിരി
Smiled = ചിരിച്ചു
Cute = ചന്തമുള്ള
Little = ചെറിയ
Little bird = ചെറിയ പക്ഷി

FIND
1. Will the fairy make the baby elephant a bird?
Yes / No
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !