അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Three Kittens - Activity 1

Mashhari
0
The kittens are showing you a picture. Look at the picture.
What can you see in the picture?
What do the kitten say?
Do as the kitten say.

Select the colours from the box. Colour the picture. Write about the picture you have coloured.
(ബോക്സിൽ നിന്ന് കളറുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചിത്രത്തിൽ അടിക്കുക. പിന്നീട് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചു എഴുതുക.)

My picture
This is a pond. The water is blue.
A red fish is in the water.
A yellow frog is on a leaf.
A blue bird is on the tree.
My picture is beautiful.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !