അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Baby Elephant (Std 1 English Unit 5)

Mashhari
0
Theme: Need of having self-esteem and confidence.
Sub theme: Realizing one’s strengths and weaknesses.
Learning Outcomes
The learner:
# Develops an idea on the importance of friendship
# Understands that everyone has merits of his/her own.
# Comprehends simple stories and poems.
# Develops ideas regarding size, shape and uses them suitably.
# Develops vocabulary related to body parts of animals.
# Describes an action using appropriate verbs.
# Responds meaningfully in the targeted language.
Language elements:
# Identifies and comprehends question words.
# Talks about locations.
# Describes abilities using ‘can’.
# Describes actions.
# Describes things using qualifiers.

POSTS RELATED WITH THIS LESSON
# Draw An Elephant
# PAGE 91
# PAGE 92
# PAGE 93
# PAGE 94
# PAGE 95
# PAGE 96
# PAGE 97
# PAGE 98
# PAGE 99
# PAGE 100
# PAGE 101
# PAGE 102


# PAGE 103
# PAGE 104
# PAGE 105
# PAGE 106
# ELEPHANT SONG
# ACTIVITY 01 (PAGE 108 AND 109)
# ACTIVITY 02 (PAGE 110)
# ACTIVITY 03 (PAGE 110 AND 111)
# ACTIVITY 04 (PAGE 112)
# ELLY THE ELPHANT
# I KNOW (PAGE 114 AND 115)
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !