വളർത്തുജീവികളും ഭക്ഷണവും

RELATED POSTS

ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികൾക്കും ആഹാരം വേണം. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന ജീവികൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ വിശപ്പുണ്ട്. അവയുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണം ഏതെല്ലാമെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതാം.

പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാം
നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ജീവികളുടെ പേരും അവ കഴിക്കുന്ന ആഹാരവും കണ്ടെത്തി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കൂ..
ജീവികൾ ആഹാരം
പശു പുല്ല്, പ്ലാവില
ആട് പുല്ല്, പ്ലാവില
പൂച്ച മീൻ, പല്ലി, എലി
................... ...................
................... ...................
................... ...................

MAL1 U5Post A Comment:

0 comments: