മാനത്തേയ്‌ക്ക് (Class 4 EVS Unit 6)

RELATED POSTS

നാലാം ക്‌ളാസിലെ പരിസരപഠനം ആറാം യൂണിറ്റായ മാനത്തേയ്‌ക്ക് എന്നതിനെ ആസ്‌പദമാക്കി ചെറിയൊരു സ്വയം വിലയിരുത്തൽ രേഖ. കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം താങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താം..


തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണേ.

Unit TestPost A Comment:

0 comments: