പൂക്കൾ തേടി (Class 2 Maths Unit 4)

RELATED POSTS

രണ്ടാം ക്‌ളാസിലെ ഗണിതം നാലാം യൂണിറ്റായ പൂക്കൾ തേടി എന്നതിനെ ചെറിയൊരു സ്വയം വിലയിരുത്തൽ രേഖ. കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം താങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താം..


തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണേ..

Unit TestPost A Comment:

0 comments: