അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Let’s find out:

Mashhari
0
There are several words in English denoting time, such as dawn, dusk and also expressions like “from dawn to dusk’’. Collect these and do a project on it.

A clock fell down from Unnikuttan’s hands and broke into three pieces. The sum of the number in each piece is the same. Can you draw it?

Can you divide a clock into six parts, with the sum of the numbers in all parts the same?

Nisha went to sleep at 9 night and did awake at 5 in the morning. How many hours did she slept?

28 th of a month is Wednesday. What day will be the 7 th of the same month?

In 2013, February 1 st is a Friday. How many Fridays will be in this month?
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !