അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Bruno, the Puppy - Page 17

Mashhari
0

What you see in the picture? Where is Sachin and his father now?
In front of their house.

READ THE FOLLOWING
‘Look father! There’s our Bruno!’ Sachin ran to Bruno.
Bruno jumped into Sachin’s arms.
‘You naughty pup! Where were you?’ Sachin asked.
Bruno wagged its tail.
‘Come on dear.’
Sachin hugged Bruno.
‘Oh! you are so dirty! Come, let’s have a wash.’

NEW WORDS
Dirty = അഴുക്ക് പിടിച്ച 
Dirt = അഴുക്ക് 
Have a wash = കഴുകാം, കുളിപ്പിക്കാം 

CRAEATE A ROTE MAP OF BRUNO


Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !