അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Bruno, the Puppy - Page 16

Mashhari
0

Look at the picture what you see in the picture?
Sachin and his father reached which shop here?
In the Vegetable shop.
What is in the hand of the vegetable seller?
A long stick.. he is very angry and saying something....
What will the vegetable seller tell Sachin and his father?
A dog messed up my shop

Read The Following
The pup went away. I will kill him if it comes again.
He messed up my shop.’ The vegetable seller shouted angrily.
‘Look father, he beat my Bruno.’ Sachin started crying.
‘My dear, don’t cry. We will get him back.’ Father patted him on his shoulder.
‘It’s getting late. Let’s go home.’

Find the meaning..
Kill = കൊല്ലും 
Come again = വീണ്ടും വന്നാൽ 
Messed up = കുഴച്ചുമറിക്കുക 
Angrily = ദേഷ്യത്തോടെ 
Beat = അടിച്ചു 
Patted = തലോടി 
Sholder = തോൾ 
Late = താമസിച്ചു , വൈകി 

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !