എന്തെല്ലാം നന്മകൾ

RELATED POSTS

നന്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾ 
  • സ്‌നേഹം 
  • കാരുണ്യം 
  • ആദരവ് 
  • ത്യാഗം 
  • വിനയം 
  • പരസ്‌പര ബഹുമാനം 
  • പരോപകാരം 
  • സത്യം 
  • ക്ഷമ 
  • ദയ 

MAL3 U1Post A Comment:

1 comments: