വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം (Page 15)

Mashhari
0

 • തവള ചാടിച്ചാടി വന്നു.
 • തവള ചാടിച്ചാടി വരുന്നു.
 • തവള ചാടിച്ചാടി പോയി.
 • മുയൽ ചാടിച്ചാടി വന്നു.
 • മുയൽ ചാടിച്ചാടി വരുന്നു.
 • മുയൽ ചാടിച്ചാടി പോയി.
 • തത്ത പാറിപ്പാറി വന്നു.
 • തത്ത പാറിപ്പാറി വരുന്നു.
 • തത്ത പാറിപ്പാറി പോയി.
 • മൈന പാറിപ്പാറി വന്നു.
 • മൈന പാറിപ്പാറി വരുന്നു.
 • മൈന പാറിപ്പാറി പോയി.
 • ആന നടന്നുനടന്നു വന്നു.
 • ആന നടന്നുനടന്നു വരുന്നു.
 • ആന നടന്നുനടന്നു പോയി.
 • നരി നടന്നുനടന്നു വന്നു.
 • നരി നടന്നുനടന്നു വരുന്നു.
 • നരി നടന്നുനടന്നു പോയി.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !