വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം (Page 15)

RELATED POSTS


 • തവള ചാടിച്ചാടി വന്നു.
 • തവള ചാടിച്ചാടി വരുന്നു.
 • തവള ചാടിച്ചാടി പോയി.
 • മുയൽ ചാടിച്ചാടി വന്നു.
 • മുയൽ ചാടിച്ചാടി വരുന്നു.
 • മുയൽ ചാടിച്ചാടി പോയി.
 • തത്ത പാറിപ്പാറി വന്നു.
 • തത്ത പാറിപ്പാറി വരുന്നു.
 • തത്ത പാറിപ്പാറി പോയി.
 • മൈന പാറിപ്പാറി വന്നു.
 • മൈന പാറിപ്പാറി വരുന്നു.
 • മൈന പാറിപ്പാറി പോയി.
 • ആന നടന്നുനടന്നു വന്നു.
 • ആന നടന്നുനടന്നു വരുന്നു.
 • ആന നടന്നുനടന്നു പോയി.
 • നരി നടന്നുനടന്നു വന്നു.
 • നരി നടന്നുനടന്നു വരുന്നു.
 • നരി നടന്നുനടന്നു പോയി.

MAL1 U1Post A Comment:

0 comments: