അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

March Salary Bill How to Submit to Treasury

Mashhari
0
മാർച്ച് 2020 സാലറി ബിൽ എങ്ങനെ ട്രഷറിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം
1) ബില്ല് Process ചെയ്യുക.
2) ഇ സബ് മിറ്റ് ചെയ്യുക.
3) ബില്ലിന്റെ inner ഉം outer ഉം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക .ശേഷം ഇതിൽ right mouse ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Rename സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ddo കോഡ് Type ചെയ്യുക. എല്ലാ ഫയലിനും ഒരേ പേര് സേവ് ആകില്ല,അത് കൊണ്ട് പത്തക്ക ddo കോഡ് ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് ഇട്ട് ഓരോന്നിന്നതെയും പേര് സേവ് ചെയ്യുക
4) അതത് ട്രഷറി മെയിൽ ഐഡി (CLICK HERE FOR TREASURY MAIL ID) കണ്ട് പിടിച്ച് School മെയിൽ നിന്നും inner ഉം outer ഉം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത്,subject ൽ Salary bill for 3/2020- DD0 code ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മെയിൽ ചെയ്യുക.


ഇങ്ങനെ പേര് മാറ്റുക
<10 digit ddo code><Outer><GO>
<10 digit ddo code><Inner><GO>
<10 digit ddo code><Outer><NGO>
<10 digit ddo code><Inner><NGO>
<10 digit ddo code><Outer><PTS>

<10 digit ddo code><Inner><PTS>

G.O.(P) No. 32 /2020/Fin         Dated:- 25.03.2020
Read:- 
1. G.O. (P) No. 135/2019/Fin dated 0410.2019.
2. Letter No.E1/1209/2020/TRY dated 23.03.2020 from Director of Treasuries. .

ORDER
As per the GO read as first paper above, Govt introduced paperless bill system, duly authenticated with Digital signature of DDOs for the salary bills for 10/2019 onwards, on pilot basis for Finance and Treasury Departments. Considering the present scenario of spreading of pandemic COVID 19, Director of Treasuries requested vide paper read second paper above to extend the system to all other departments also for the salary claim for 3/2020.
Government have examined the matter in detail and are pleased to accord permission to the DDOs of all Government Departments, including Aided institutions, only to e-submit the digitally signed SPARK bills for the salary claim of 3/2020 alone, without submission of any signed hard copy of the outer/inner/schedules of the same to treasuries, subject to the following conditions.
1) This is only an adhoc arrangement for submission of 3/2020 salary bills alone till 15-04- 2020 .
2) DDOs would ensure that the copies of the inner/outer bills downloaded from SPARK are to be e-mailed to the treasuries concerned. The file names of such attachments should be the 10 digit "DDO code" and the subject of the e-mail as "salary bill for 3/2020-DDO code". for easy identification by Treasury officials.
3) The list of e-mail ids of treasuries would be appended to this order.
4) Countersignature of bills for 3/2020 in the case of aided institutions is also not required.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !