അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Dream Bicycle - Big Picturs

Mashhari
0
Pictures in Class 1 Unit 6 The Dream Bicycle
What is the Boy Doing?
Can you guess the picture that the boy is drawing?
Do you know the name of this boy?
Where is the boy now?
Who is sitting in the chair?
What is the man doing?
Where is Sonu going?
Who is sitting in the chair?
What is that man doing?
Where is Sonu and Grandfather Now? 
 Where did grandfather and Sonu go ? 
Why do they go the market ? 
What are the parts of the bicycle they want to buy to make the dream bicycle ?
What can you see in the picture ? 
What is grandpa doing ? 
Who is standing near grandpa ? 
Sonu is asking something to grandpa. What is it ?Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !