ചങ്ങാതിത്തത്ത - ന്ദ

RELATED POSTS

ചങ്ങാതിത്തത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ?

ഇന്ദു
നന്ദു
ചന്ദ്രൻ
ചന്ദ്രിക
മന്ദാരം
മന്ദിരം
ആനന്ദം
സന്ദർഭം
അന്ദിക- അടുപ്പ്
അന്ദോളം - മഞ്ചൽ
ആന്ദോളനം -ആട്ടം
ഇന്ദ്ര കമലം - വെള്ളത്താമര
ഇന്ദ്രജാലം
കന്ദടം - ആമ്പൽ
കന്ദരം - ഗുഹ
ക ന്ദുകം പന്ത്
ചന്ദ്ര കി- മയിൽ
മരന്ദം - തേൻ
മന്ദം

CHANGATHITHATTHAPost A Comment:

0 comments: