അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Flying Kites - Activity 04 [Let’s Make a Kite]

Mashhari
0
These post is related with SCERT Kerala Reader English Reader standard II Unit 2 Flying Kites. Teachers can use this as a teaching tool in the classroom . Let the students watch the video and make a kite.
Take a square shaped colour paper.
Take a splinter and bend it. Place it on the paper as shown in the picture. Fix the two ends of the stick using a tape. Take another splinter, place it across the first one as shown in the picture.

Cut tails from the coloured papers. Paste the tails on the edges of the sticks.Join them with another l long string from the middle, as shown in the picture. Take a roll of strong string. Tie one end to the kite. Loosen the roll as the kite flies.

Your kite is ready. Now, you can fly your kite.
How to Make Newspaper Kite At Home
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !