പ്രസിദ്ധരായ കഥകളിക്കാർ

RELATED POSTS

 1. ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
 2. കുടമാളൂർ കരുണാകരൻ നായർ
 3. ഗുരു കുഞ്ചുക്കുറുപ്പ്
 4. കലാമണ്ഡലം ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ
 5. കീഴ്പ്പടം കുമാരൻനായർ
 6. കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായർ
 7. വാഴേങ്കട കുഞ്ചുനായർ
 8. മാത്തൂർ കുഞ്ഞുപിള്ള പണിക്കർ
 9. ഹരിപ്പാട് രാമകൃഷ്ണപിള്ള
 10. മാങ്കുളം വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി
 11. ഓയൂർ കൊച്ചുഗോവിന്ദപ്പിള്ള
 12. ചെന്നിത്തല ചെല്ലപ്പൻ പിള്ള
 13. ചെങ്ങന്നൂർ രാമൻ പിള്ള
 14. മങ്കൊമ്പ് ശിവശങ്കരപിള്ള
 15. ഇഞ്ച ക്കാട് രാമചന്ദ്രൻപിള്ള
 16. ചാത്തന്നൂർ കൊച്ചുനാരായണപിള്ള
 17. കീഴ്പ്പടം കുമാരൻ നായർ
 18. Guru Kelu Nair
 19. മാത്തൂർ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി
 20. പള്ളിപ്പുറം ഗോപാലൻ നായർ
 21. ചമ്പക്കുളം പാച്ചുപിള്ള
 22. കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായർ
 23. കലാമണ്ഡലം പത്മനാഭൻനായർ
 24. കലാമണ്ഡലം ഗോപി
 25. കലാമണ്ഡലം കരുണാകരൻ
 26. കലാമണ്ഡലം രാജൻ
 27. കോട്ടക്കൽ ശിവരാമൻ
 28. കലാമണ്ഡലം രാജശേഖരൻ
 29. കലാമണ്ഡലം പ്രസന്നകുമാർ
 30. കലാമണ്ഡലം കുട്ടൻ
 31. കലാമണ്ഡലം കെ. ജി. വാസുദേവൻ‌
 32. കലാമണ്ഡലംഹരി ആർ നായർ
 33. കലാനിലയം രാഘവൻ
 34. കലാനിലയം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
 35. കലാനിലയം ഗോപിനാഥൻ
 36. കലാഭാരതി രാജൻ
 37. കലാഭാരതി വാസുദേവൻ
 38. കലാഭാരതി ഹരികുമാർ
 39. കലാകേന്ദ്രം മുരളീധരൻ നമ്പൂതിരി
 40. കലാകേന്ദ്രം ബാലു
 41. കലാകേന്ദ്രം ഹരീഷ്
 42. കലാകേന്ദ്രം മുരളീകൃഷ്ണൻ
 43. കോട്ടക്കൽ അപ്പുനമ്പൂതിരി
 44. സദനം രാമൻകുട്ടി നായർ
 45. സദനം മണികണ്ഠൻ
 46. സദനം ഭാസി
 47. ആർ. എൽ. വി. രാജേന്ദ്രൻ പിള്ള
 48. ആർ. എൽ. വി രാജശേഖരൻ
 49. ആർ. എൽ. വി ഗോപി
 50. മാർഗി വിജയകുമാർ
 51. ചിറക്കര മാധവൻ കുട്ടി
 52. ചവറ പാറുക്കുട്ടി
 53. കല്ലുവഴി വാസു
 54. FACT പത്മനാഭൻ
 55. FACT മോഹനൻ
 56. FACT ജയദേവവർമ്മ
 57. FACT ഭാസ്കരൻ

Kathakali

MAL4 U6Post A Comment:

0 comments: