അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

LSS STUDY NOTES - EVS Questions - 01

Mashhari
0
എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പരിസരപഠന മേഖലയിൽ നിന്നും വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നപോസ്റ്റ്.
01
Which bird special feactures are sharp and bend beak and sharp and pointed claws?
A] Woodpecker
B] Eagle
C] Crane
D] Duck
02
Which one of the following doesnot belong to an aquatic plant
A] Water hyacinth
B] Lotus
C] African moss
D] Hibiscus
03
In which district is Thattekkad Bird Sanctuary situated?
A] Wayanad
B] Ernakulam
C] Alappuzha
D] Idukki
04
Which one of the following activities doesnot harm the environment?
A] Planting trees
B] Depositing plastic wastes
C] Deforestation
D] Excessive use of pesticides
05
Which one of the following is not an adaptation of fish for its life in water?
A] Suitable wings for paddling in water.
B] The ability to change the body colour according to the colour of water.
C] The slippery body to move in water.
D] The streamlined shape of the body.
06
World Environmental Day is celebrated on?
A] July 21
B] June 5
C] November 14
D] October 9
07
World Postal Day is celebrated on?
A] July 21
B] June 5
C] November 14
D] October 9
08
Who is the author of the patriotic song 'Sare Jahan Se Accha'?
A] Amsi Narayana Pillai
B] Muhammad Iqbal
C] Rabindranath Tagore
D] Bamkim Chandra Chattergi
09
Which of the following is not an amphibian?
A] Tortoise
B] Frog
C] Salamander
D] Sicilian
10
What are known as natural producers?
A] Sun
B] Water
C] Plants
D] Animals
11
Subhash Chandra Bose popularly known as ..............
A] Rajaji
B] Chachaji
C] Bapuji
D] Netaji
12
The political party formed by Subhash Chandra Bose?
A] Indian National Congress
B] Full Word Block
C] Indian Party
D] Forward Block
13
The freedom fighter's words are 'Freedom is my birthright and I shall have it.'
A] Mahatma Gandhi
B] Sardar Vallabhai Pattel
C] Balagangadhar Thilak
D] Gopalakrishna Gokhale
14
The bird which was used to exchange information in the past?
A] Duck
B] Eagle
C] Pigeon
D] Hen
15
Who is known as Kerala Gandhi?
A] C.Krishnan Nair
B] K.P.Keshavamenon
C] K.Kelappan
D] Mannam
16
Which art form is known as 'King of Art'?
A] Ottamthullal
B] Theyyam
C] Kathakali
D] Chakyarkootthu
17
Which of the following districts doesnot have a costal area?
A] Thiruvananthapuram
B] Palakkad
C] Ernakulam
D] Kozhikkode
18
Sardar Vallabhai Pattel popularly known as
A] Iron Man of India
B] Frontier Gandhi
C] Kerala Gandhi
D] Nethaji
19
Which is related with Vanchipattu?
A] Harvest festival
B] Pulikkali
C] Kilithattukali
D] Vallam Kali
20
Which person's heroic and adventurous stories are described in the Vadakkanpattu?
A] Pazhassi Raja
B] Veluthampi Dalava
C] Tacholi Othenan
D] Kunjali Marakkar
21
National Sports Day is observed on?
A] August 29
B] October 9
C] July 18
D] March 23
22
Which crop is related with the words - Virippu, Mundakan and Puncha?
A] Coconut
B] Pepper
C] Tea
D] Paddy
23
Who is the author of the book ' The Discovery of India'?
A] Gandhiji
B] Jawaharlal Nehru
C] Rabindranath Tagor
D] Dr.Rajendra Prasad
24
The state bird of Kerala?
A] Peacock
B] Kingfisher
C] Great hornbill
D] Swan
25
Which of the following ius not considered as a planet?
A] Earth
B] Mercury
C] Sun
D] Mars
26
Name the communication device that was discovered by Marconi?
A] Telegram
B] Radio
C] Telephone
D] Television
27
Javaharlal Nehru's birth day is celebrated as
A] Teacher's day
B] Moon Day
C] Reading Day
D] Children's Day
28
Which one of the following pair of trees have leaves which reiculate Venation?
A] Bamboo, Coconut
B] Arcanut Tree, Mango Tree
C] Hibiscus plant, Banyan Tree
D] Coconut palm, Sugarcane
29
Which one of the following device is used in olden times?
A] Phone
B] Television
C] Latern
D] Radio
30
Who wrote the popular song ' Varika Varika Sahajare....'
A] K.Kelappan
B] Mannam
C] Amshi Narayana Pillai
D] T.K.Madhavan
ANSWER KEY

01] Eagle
02] Hibiscus
03] Ernakulam
04] Planting trees
05] The ability to change the body colour according to the colour of water.
06] June 5
07] October 9
08] Muhammad Iqbal
09] Tortoise
10] Plants
11] Netaji
12] Forward Block
13] Balagangadhar Thilak
14] Pigeon
15] K.Kelappan
16] Kathakali
17] Palakkad
18] Iron Man of India
19] Vallam Kali
20] Tacholi Othenan
21] August 29
22] Paddy
23] Jawaharlal Nehru
24] Great hornbill
25] Sun
26] Radio
27] Children's Day
28] Hibiscus plant, Banyan Tree
29] Latern
30] Amshi Narayana Pillai
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !