ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Second Term English Examination Question Papers Class 3 [2022]

Mashhari
0
കേരള എൽ.പി.എസ്.എ ഹെൽപ്പർ അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കുമായി കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യപേപ്പറുകൾ താഴെ നൽകുന്നു. ഈ ചോദ്യപ്പേപ്പറുകൾ അപഗ്രഥിച്ചാൽ ഈ വർഷം നടക്കുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് സഹായകരമായ ചില വസ്തുതകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

ACTIVITY 1 - READING COMPREHENSION

The squirrel and the puppy were friends. "Come, let's play," puppy said to the squirrel. They began to play.
"Look, there is a cap on the tree," said the puppy. The squirrel climbed the tree and look the cap. "Come, let's play with this cap", saiud the puppy.
The puppy and the squirrel played with the cap.
Suddenly, the squirrel fell into a pond near the tree.
"Help me.... Help me..." the squirrel cried aloud. The puppy jumped into the pond.
"Get on my back", said the puppy. The squirrel climbed on the puppy's back. The puppy came out of the pond. "Thank you friend, you saved my life", said the squirrel.
  1. A] Who are the friends in the story?
  2. B] What did the puppy see on the tree?
  3. C] Who saved the life of the squirrel?
WHO SAID THESE WORDS
  1. D] "Come, let's play"
  2. E] "Help me.... Help me..."

ACTIVITY 2 - CONVERSATION

Complete the conversation between Abin and the crane.
Abin was in the forset. 'How shall I reach home?' he thought. Abin became sad. Soon he saw a big crane in front of him.
Crane :- ............................
Abin :- I am Abin.
Crane :- Why are you crying? Abin :- .....................
Crane :- Don't worry. I shall help you.
Abin :- ..........................
Crane :- Hold on my legs.
Abin :- .................?
Crane :- We are going to the valley of fruits.
Abin saw some houses below.
Abin :- ......................
Crane: Yes, that is your village.
The crane took Abin home.
ACTIVITY 3 - DESCRIPTION

The crane was flying with Abin to his home. On the way, they saw many interseting things. On such scene is given below. Describe the picture.

ACTIVITY 4 - ADD MORE LINES

The bear went back to the forest. Buzz - Fuzz, the fly and his friends were happy. They began to sing a song.
Add more lines to the song.
It's a happy day,
This house is made of love.
We shall sing, we shall run
We are ready to play.

It's a happy day,
This house is made of love.
........................
........................

ACTIVITY 5 - WORD PUZZLE

Complete the puzzle based on the hints.
ACROSS
1. Place to buy things.
2. Home of wild animals.
DOWN
3. We see plants, flowers and butterflies here.
4. You can see waves here.
5. We see clouds here.

ACTIVITY 6 - READ AND DRAW

Read the sentences given below. Draw the picture according to the instructions
A] Draw a house.
B] Draw a tree near the house.
C] Draw a bird on the tree.
D] Draw two birds flying in the sky.
E] Draw a plant with flowers under the tree.

ANSWER KEY


ACTIVITY 1 - READING COMPREHENSION

A] The squirrel and the puppy
B] A cap
C] The puppy
D] The puppy
E] The squirrel

ACTIVITY 2 - CONVERSATION

Crane :- Who are you my little kid?
Abin :- I am Abin.
Crane :- Why are you crying?
Abin :- I lost my way to home.
Crane :- Don't worry. I shall help you.
Abin :- Ok, thank you
Crane :- Hold on my legs.
Abin :- Were are we going?
Crane :- We are going to the valley of fruits.
Abin saw some houses below.
Abin :- Is that is my village? / Is this my village
Crane: Yes, that is your village.
The crane took Abin home.

ACTIVITY 3 - DESCRIPTION

This is a picture of a seashore. Many interstings thigs are in the picture. A man is flying kite. There is a small house near coconut tree. A ballon man is standing in the seashore. A mother and his daughter is watching waves. 3 persons are riding a bot in the sea. Icecream seller is selling icecreames. It is a very beautiful picture.
ACTIVITY 4 - ADD MORE LINES

It's a happy day,
This house is made of love.
We shall sing, we shall run
We are ready to play.

It's a happy day,
This house is made of love.
We shall listen , We can sing
We are dance together.

ACTIVITY 5 - WORD PUZZLE

1. MARKET
2. FOREST
3. GARDEN
4. SEA
5. SKY

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !