എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

Diary - (Paper Boat Activity - 4)

Share it:

RELATED POSTS

The Boy’s Diary
Arundhati made boats for the boy. He felt very happy. He wrote his diary. What would the boy write in his diary that day?
Share it:

Eng4 U2Post A Comment:

0 comments: