എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

Flying Kites - Page 35

Share it:

RELATED POSTS

Read the Story
"Look mother.. Kitty is flying! Beautiful wings. The tail is like a ribbon." Minu said happily.
The bird sat on the top of the shelf.
It flew up again and sat on Minu's shoulder.
She patted the bird lovingly. "Shall we go out?" asked Minu.
"Minu, Kitty can fly now. Let it go," mother said.
MALAYALAM MEANING
"Look mother.. Kitty is flying! Beautiful wings. The tail is like a ribbon." Minu said happily.
''നോക്കമ്മേ.. കിറ്റി പറക്കുന്നു. ഭംഗിയുള്ള ചിറകുകൾ. വാല് ഒരു റിബ്ബൺ പോലെയുണ്ട്." മിനു സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു.
The bird sat on the top of the shelf.
പക്ഷി ഷെൽഫിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നു.
It flew up again and sat on Minu's shoulder.
അത് വീണ്ടും പറന്ന് മിനുവിൻ്റെ തോളിൽ ഇരുന്നു.
She patted the bird lovingly. "Shall we go out?" asked Minu.
അവൾ സ്നേഹത്തോടെ പക്ഷിയെ തലോടി. ''നമുക്ക് പുറത്തു പോയാലോ?'' മിനു ചോദിച്ചു.
"Minu, Kitty can fly now. Let it go," mother said.
''മിനൂ, കിറ്റിക്ക് ഇപ്പോൾ പറക്കാൻ കഴിയും. അതിനെ പോവാൻ അനുവദിക്ക്,'' അമ്മ പറഞ്ഞു.
Conversation
Minu (to her mother): Look mother, it is flying. Beautiful wings. Its tail is like a ribbon.
Minu (to Kitty): Shall we go out?
Mother (to Minu): It can fly now. Let it go.
Share it:

Eng2 U2Post A Comment:

0 comments: