ഉചിതമായി പൂരിപ്പിക്കാം

RELATED POSTS

കിളികളുടെ കലപില ശബ്‌ദം. അടിവരയിട്ട പ്രയോഗം ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ?
ഇതുപോലെ ഉചിതമായ പ്രയോഗങ്ങൾ വലയത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പൂരിപ്പിക്കാം
(കടകട, പരപരാ, ചറപറ)
  1. നേരം ............................... വെളുത്തു.
  2. വാഹനങ്ങളുടെ ................ ശബ്‌ദം.
  3. മഴ ....................... പെയ്‌തു.
ഉത്തരം
  1. നേരം പരപരാ വെളുത്തു.
  2. വാഹനങ്ങളുടെ കടകട ശബ്‌ദം.
  3. മഴ ചറപറ പെയ്‌തു.


Post A Comment:

0 comments: