ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

The Seed of Truth - Question and Answers

Mashhari
0
Following are the questions and Answers related with this unit. Write it in your English Note Book. Firt write the question and Find answer from the textbook, after that you check your answer here.ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നാം യൂണിറ്റിലെ ചോദ്യങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു. ആദ്യം ചോദ്യം നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക.. നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു നോക്കുക. പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരവുമായി നോക്കുക. നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക.
1. Who was Vidyadhara?
Vidyadhara was the king of Gandhara.
2. What was he fond of ?
He was fond of gardening.
3. Why did the king want to find a successor ?
The king wanted to find a successor because he was very old and had no children.
4. What was the test the King choose to find his successor? Why?
To find his successor the king decided to distribute some seeds to all the children in the country . The child who grows the biggest and the healthiest plant will become the successor.
5. What did the king order his minister?
The king ordered his minister to give a proclamation.
6. Who was Pingala?
Pingala was a poor farmer’s son.
7. Where did Pingala sow the seed?
Pingala sowed the seed in a pot in his garden.
8. How did Pingala take care of the seed?
Pingala took great care of the seed by watering and manuring it. After seeing the seed didn’t sprout he changed the soil and transferred it to another pot.
9. Pingala stood watching the children sadly. Why?
Pingala saw the well dressed children walking to the palace with beautiful plants .But his seed didn’t even sprout. So he was sad.
10. what did Pingala’s father suggest to him ?
Pingala’s father suggested to him to take the empty pot to the palace.
11. Why did the other children laugh at him ?
They laughed at pingala because his pot was empty.
12. Why was the king unhappy ?
The king gave roasted seeds to every children. But they came up with flowery plants. Seeing this dishonesty, he was unhappy.
13. What did he expect from the children?
He expected honesty from the children.
14. What did the king ask Pingala?
The king asked Pingala why did he come up with an empty pot and whether his seed didn’t sprout.
15. Why did Pingala hold his head down ?
Pingala hold his head down because he feared the king would be angry with him.
16. Why did the king smile ?
The king smiled hearing the honest apology from Pingala. He saw his successor in him .
17. The king gave roasted seeds to the children. Yet they came up with flowery plants. How did they grow the plants?
They were dishonest. They used other seeds to grow flowery plants.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !