എണ്ണിയെടുക്കാം (Class 1 Maths Unit 5)

RELATED POSTS

ഒന്നാം ക്‌ളാസിലെ ഗണിതത്തിലെ അഞ്ചാം യൂണിറ്റായ എണ്ണിയെടുക്കാം എന്നതിനെ ചെറിയൊരു സ്വയം വിലയിരുത്തൽ രേഖ. കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം താങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താം..
തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണേ..

Unit TestPost A Comment:

0 comments: