അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

I have an aunty

Mashhari
0
I have an aunty
You have an aunty
Aunty Padmini
Aunty Padmini

She is walking
She is walking
and we are walking

dindaka dindaka dindaka dindada
dindaka dindaka dim dim dim
dindaka dindaka dindaka dindada
dindaka dindaka dim dim dim

I have an auntie
You have an auntie
Aunty Padmini
Aunty Padmini

She is running
She is running
and we are runing

I have an aunty
You have an aunty
Auntie Padmini
Auntie Padmini

She is jumping
She is jumping
and we are jumping

dindaka dindaka dindaka dindada
dindaka dindaka dim dim dim
dindaka dindaka dindaka dindada
dindaka dindaka dim dim dim
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !