കേരളക്കരയിലൂടെ - ജില്ലകൾ ആസ്ഥാനങ്ങൾ

RELATED POSTS

കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളുടെയും അവയുടെ ആസ്ഥാനങ്ങളും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?  

ജില്ലയുടെ പേര് ആസ്ഥാനം
തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം
കൊല്ലം കൊല്ലം
കോട്ടയം കോട്ടയം
തൃശൂർ തൃശൂർ
പാലക്കാട് പാലക്കാട്
കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ
ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ
എറണാകുളം കാക്കനാട്
മലപ്പുറം മലപ്പുറം
ഇടുക്കി പൈനാവ്
വയനാട് കൽപ്പറ്റ
പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട
കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്

Unit 10 EVS3

കേരളക്കരയിലൂടെPost A Comment:

2 comments:

  1. ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങൾ തെറ്റാണ് ഇടുക്കി=പൈനാവ്. വയനാട്=കൽപ്പറ്റ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. ടേബിൾ ചെയ്തു എഴുതിവന്നപ്പോൾ വന്ന തെറ്റാണ്. ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിന് നന്ദി.

      Delete