പല നിറത്തിൽ പലഹാരങ്ങൾ

RELATED POSTS

പലഹാരങ്ങൾ പല നിറങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ എത്തുന്നു. ആ നിറങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു അവയെ തരം തിരിക്കാം... 
ഓറഞ്ചു നിറം
1. ഹൽവ 
2. ജിലേബി 
3. ലഡ്ഡു 

മഞ്ഞ നിറം 
1. ലഡ്ഡു 
2. കേക്ക് 
3. പഴംപൊരി 
4. ജിലേബി 

തവിട്ടു നിറം 
1. ഉണ്ണിയപ്പം 
2. നെയ്യപ്പം 
3. ബോണ്ട 
4. ഹൽവ 
5. പരിപ്പുവട 
6. പക്കാവട 
വെള്ള നിറം 
1. ദോശ 
2. പുട്ട് 
3. അപ്പം 
4. ഇടിയപ്പം 
5. വട്ടയപ്പം 
6. മസാലദോശ 
7. നെയ്‌റോസ്‌റ്റ് 
8. ഇഡലി

MAL1 U5Post A Comment:

0 comments: